Educació Infantil

Educació Infantil

L’etapa d’Educació Infantil comprèn els alumnes de 3 a 6 anys. Està considerat com un dels cicles més importants en la nostra escola: és en aquesta etapa primerenca on s’estableixen les bases per al bon desenvolupament de les posteriors etapes educatives. També és en aquest cicle on el nen s’inicia en l’adquisició dels recursos necessaris per a la seva incorporació a la societat i on, per altra banda, s’inicia la col·laboració amb les famílies en la seva tasca educativa. Per aconseguir-ho l’escola se centre en tres grans àrees:

La descoberta d’un mateix:

Treballem la identitat del nen i la seva pròpia persona per tal de poder establir una bona relació amb el món que l’envolta. La psicomotricitat pren aquí un paper rellevant a partir dels jocs, les danses i tots aquells aspectes que ofereix el cos de l’infant: sensacions, moviments, desplaçaments, manipulació…

La descoberta de l’entorn natural i social:
Partim de les realitats més properes dels nens i nenes: la família, l’escola, el seu barri, la nostra ciutat. Així, des de l’escola, impliquem els nens i nenes amb tot un seguit de vivències i activitats que els condueixen a incorporar conceptes, habilitats, actituds, valors i normes que més endavant podran aplicar en d’altres contextos i situacions. Aquí pren importància l’expressió de les emocions, els sentiments i els propis descobriments per tal de desenvolupar l’interès i el respecte pels altres. Per tal d’aconseguir-ho es crea a l’aula un ambient de confiança, cooperació i esforç personal.

La intercomunicació i els llenguatges:
Llenguatge verbal:
El nostre mitjà de comunicació principal és, sens dubte, el llenguatge verbal. És per aquest motiu que l’expressió oral es treballa durant tot el cicle de forma constant a través d’activitats atractives per als nens i nenes com són les cançons, les dramatitzacions, els contes, els poemes, les dites, els embarbussaments… L’expressió escrita es va introduint de forma progressiva a les nostres aules tenint en compte l’edat i la maduració dels nens i nenes. Des de P3 els alumnes estableixen també el seu primer contacte amb la llengua anglesa.

Llenguatge musical:
La música esdevé un excel·lent mitjà d’expressió de sentiments i emocions. A través d’ella es desenvolupen les capacitats d’atenció, percepció sonora i memòria rítmica i melòdica. Tot això, mitjançant cançons, danses, audicions, jocs i el contacte amb diferents tipus d’instruments.

Llenguatge plàstic:
És a través del treball plàstic i l’experimentació amb diferents textures, tècniques i materials que l’infant plasma el seu món interior i desenvolupa al màxim la seva imaginació i la seva creativitat.

Llenguatge matemàtic:
A partir d’ activitats vivencials i properes als infants, es treballen conceptes matemàtics concrets, manipulables i aplicables a la vida quotidiana. És rellevant el treball sistemàtic i globalitzat del càlcul, la geometria, la lògica i el coneixement dels nombres que es realitza dins l’aula.