Normativa General Convivència

Normativa General de Convivència

1. L’agenda té una missió de comunicació amb les famílies i també de planificació educativa.

Per aquest motiu no es permetrà la utilització d’aquesta per a d’altres funcions ni el seu deteriorament. En aquests casos serà obligatori l’adquisició d’altra de nova.

2. La puntualitat és necessària. Per això, cal justificar qualsevol retard. Igualment, les absències s’han de comunicar a l’escola el més aviat possible.


3. Les bates, segons model establert, són obligatòries des de parvulari fins a 6è de primària.


4. Tots els alumnes hauran de portar l’equip esportiu de l’escola, tant per a l’educació física com per a les sortides.


5.Les pujades i baixades pels passadissos i escales s’hauran de fer amb ordre, amb cert silenci i pels itineraris indicats.


6.No són lloc d’esbarjo ni estacionament les aules, els passadissos, les zones d’equipament i vestidors, ni l’entrada principal de l’Escola.

 

7. La no assistència a classe en hores prèvies i/o durant la realització de proves i/o exercicis d’avaluació, no justificades convenientment, tindrà repercussió en la qualificació de la matèria.

 

8. Els alumnes que hagin faltat a classe justificadament el dia de la realització d’una prova poden ser requerits, a criteri del professor de l’àrea, a realitzar posteriorment l’esmentada prova.


9. El pati, els passadissos i les aules es mantindran nets de papers. S’han d’utilitzar les papereres.


10. En tot el recinte escolar i immediacions no es permet fumar ni beure begudes alcohòliques
en hores escolars i extraescolars.

 

11. Tindrem cura de la neteja en el recinte col·legial on no està permès menjar cap tipus de lla-
minadures (pipes, xiclets, etc.).

 

12. En tot el recinte escolar no es permet la utilització de telèfons mòbils i d’altres dispositius di-
gitals d’imatge i so. La seva utilització comportarà el seu dipòsit a l'Escola.

 

13. Per tal de potenciar un bon clima de convivència i treball afavorirem l’ús adequat del llenguatge i les actituds respectuoses. Evitarem els comportaments, els símbols, les manifestacions,les indumentàries..., que no s’ajustin a les necessitats de l’activitat educativa i entrin en conflicte amb la proposta educativa del centre expressada en el seu Caràcter Propi.

14. Els serveis escolars (menjador, etc.) i les activitats extraescolars (esportives, etc.) es regiran per les mateixes normes de convivència que la resta d’activitats del centre. El no compliment pot implicar la pèrdua del dret a fer-ne ús.

 

* Projecte de convivència aprovat pel Consell Escolar (Juny 2022)